Skip to content

Všeobecné zmluvné podmienky.

podľa ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších predpisov (ďalej len „Všeobecné zmluvné podmienky“ alebo „VZP“).

Článok I.

 1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (VZP) sa vzťahujú vysvetľujú účel webstránky gwslovakia.sk (ďalej len web)
 2. Účelom týchto VZP je vymedziť a upresniť práva a povinnosti návštevníka webu – fyzickej osoby (ďalej klientom).
 3. Klient na tomto webe získava ucelené prezentačné informácie o spoločnosti Greenway. Na tomto webe neprebieha žiadny predaj produktov ani služieb. Web slúži výlučne na informačné účely.
 4. Ak klienta prezentované produkty spoločnosti Greenway zaujmú, môže sa prihlásiť pomocou formulára a získať tak dodatočné informácie a odpovede na svoje otázky e-mailom alebo telefonicky. 

Článok II.

Vznik zmluvného vzťahu

 1. Zmluvný vzťah na tejto stránke s klientom nevzniká.

Článok III.

Reklamácie, zodpovednosť za škody

 1. Na tejto stránke neprebieha žiadny predaj.

Článok IV.

Ochrana osobných údajov

 1. V prípade, ak si klient vyžiada podrobné informácie o produktoch alebo o spolupráci, berie na vedomie, že budeme v súvislosti s touto požiadavkou, spracúvať jeho osobné údaje.
 2. Osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018.
 3. Spracúvame osobné údaje klienta (dotknutá osoba) v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktný telefón a e-mail. Tieto osobné údaje budeme spracúvať na účely kontaktovania klienta. Osobné údaje sme oprávnený spracúvať po dobu najviac 1 roka, odo dňa prvého prihlásenia sa do formulára so zadanými osobnými údajmi. 
 4. Osobné údaje klienta v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa (taktiež ako „osobné údaje“) ako svoj oprávnený záujem. Dotknutej osobe poskytujeme informatívne služby a máme záujem tieto osoby ďalej informovať o nových produktoch a akciách v rámci svojej marketingovej činnosti. Marketingové materiály sú dotknutým osobám zasielané v súlade s bodom č. 47 preambuly Nariadenia GDPR. Dotknutá osoba sa voči zasielaniu marketingových materiálov môže ohradiť a jediným kliknutím v pätičke každého emailu sa môže úplne a natrvalo odhlásiť. Následne sa nebudú žiadne materiály dotknutej osobe zasielať. 
 5. Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
 6. Zaväzujeme sa o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť a tieto považujeme za dôverné.
 7. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje sa môžu poskytnúť osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo poradenskú činnosť ohľadom prezentovaných produktov a možnosti spolupráce.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné zmluvné podmienky sú vyhotovené v súlade s ust. § 53c zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z. v platnom znení.
 2. Za písomné vyjadrenie v zmysle týchto VZP sa považuje vždy aj forma elektronická, a to najmä prostredníctvom emailov uvedených vo VZP.
 3. V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia VZP nie sú neplatnosťou dotknuté ich ostatné ustanovenia.
 4. V prípade uzavretia zmluvy v zmysle čl. II. týchto VZP sa budú všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy a VZP alebo súvisiacich so zmluvou a VZP, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik zmluvy predložia na rozhodnutie slovenským súdom, ktoré sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Rozhodným právom budú platné právne predpisy Slovenskej republiky, a to všetko v súlade s ust. § 9 zák. č. 97/1963 Zb. zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.
 5. Na vzťahy neupravené týmito VZP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku.

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú platné a účinné odo dňa 7.4.2020